Imatge de perfil Jordi Estrada

creat Oct 26 2017

actualitzat Dec 21 2017

Descripció

SOUS I SALARIS: Són percepcions de caràcter fix i periòdic, la quantia del quals està establerta en funció de la categoria o contingut del lloc de treball. S’inclouen també en aquest grup les percepcions extrasalarials: prestacions de la Seguretat Social i indemnitzacions per extincions contractuals i l'antiguitat.
RETRIB. COMPLEMENTARIA: Són percepcions de caràcter fix i/o variable periòdic, determinades pel nivell d’habilitats competencials (carrera professional) , o vinculades a l’exercici d’un funció o càrrec, o per les circumstàncies de lloc de treball (plusos de nocturnitat, per treball en festius, turnicitat, jornada discontínua...)
RETRIB.VARIABLE PER OBJECTIUS: Són percepcions de caràcter variable, vinculades a l’assoliment de resultats anuals o a productivitat.
RETRIB. EXTRAORDINARIA: Són aquelles percepcions per treballs realitzats fora de la jornada ordinària: guàrdies, hores extres...
RETRIB. EN ESPECIE: retribucions no monetàries com per exemple: subvenció bus, menjador, assegurances...

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
105
Descàrregues
36
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Retribucions
Permisos
Públic
Marques
retribucions grup sagessa 2016
SODA2 únicament
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
(cap)
Enllaç al recurs
(cap)
This view cannot be displayed